Blog

Blog eksperta księgowości

Zaległe Sprawozdania Finansowe

Czy wszystkie spółki zobowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych?

Niemal wszystkie. Obowiązek dotyczy wszystkich spółek prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, a zatem każdej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Niektóre spółki jawne i partnerskie także zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc także sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie w sądzie rejestrowym sprawozdania finansowego?

Odpowiedzialność ta ciąży zawsze na kierowniku jednostki, czyli najczęściej na zarządzie spółki. Zarząd nie może zdjąć z siebie tej odpowiedzialności, nawet jeśli powierzył prowadzeni ksiąg innej osobie. W przypadku zarządu wieloosobowego odpowiedzialność dotyczy wszystkich członków zarządu, chyba że jest wyraźnie wskazana jedna osoba odpowiedzialna. Praktyka wskazuje, że często w pierwszej kolejności do odpowiedzialności pociągany jest prezes zarządu.

Jakie terminy obowiązują?

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Nie ten termin jest jednak kluczowy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (zgromadzenie wspólników, WZA), nie później niż w ciągu 6. miesięcy od dnia bilansowego. Od dnia zatwierdzenia biegnie 15-dniowy termin na złożenie sprawozdania w sądzie rejestrowym. W praktyce zatem większość spółek powinna złożyć w KRS swoje sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy nie później niż do 15. lipca kolejnego roku.

Czy niezatwierdzenie sprawozdania finansowego może być zatem furtką do nieskładania go w sądzie rejestrowym?

Zdarza się, że wskutek różnych przyczyn sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone i złożone w sądzie. Jakie mogą być tego konsekwencje?

Takie sytuacje są bardzo częste. Powodem niesporządzenia sprawozdania finansowego może być faktyczne „wygaszenie” działalności spółki, odejście księgowego, nierzetelne biuro rachunkowe, czy zwykłe przeoczenie.

Niestety sankcje mogą być bardzo dotkliwe. Ustawa o rachunkowości przewiduje za takie przestępstwo karę grzywny lub karę pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie.

Ponadto zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe – sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Spółce grozi zatem de facto niekontrolowane unicestwienie.

Czy w przypadku gdy zarząd zorientuje się, że zalega ze sprawozdaniami finansowymi, a terminy dawno minęły można jeszcze uchronić się przed odpowiedzialnością karną i innymi konsekwencjami?

Bardzo często tak. Sporządzenie i złożenie z własnej inicjatywy w sądzie rejestrowym zaległych sprawozdań finansowych daje bowiem podstawę do ubiegania się o potraktowanie tego „nadrobienia zaległości” jako działania w trybie czynnego żalu. Daje to dużą szansę na unikniecie sankcji.

Jak mogą poradzić sobie spółki, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą obecnych księgowych przygotować sprawozdań finansowych?

Zalecamy skorzystanie z profesjonalnej pomocy firmy, która specjalizuje się w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Mac Auditor, jako firma świadcząca usługi outsourcingu księgowości, a jednocześnie firma audytorsko-doradcza, z ponad 20-letnim doświadczeniem, skupiająca biegłych rewidentów i profesjonalnych księgowych oferuje wsparcie w takich sytuacjach?

Standardowo nasza usługa standardowo obejmuje:

  • przygotowanie zaległego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności na podstawie dostępnych dokumentów i danych,
  • przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników (lub innego właściwego organu spółki) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
  • pomoc Klientowi w złożeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym.

Jak kształtuje się koszt takiej usługi?

W Mac Auditor cena usługi kształtuje się na poziomie od 1 000 zł + VAT.

 

Michał Kariozen, biegły rewident | MAC

 

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl